Logo-Loading
تعداد رای : 1
: توضیحات

سنگ نمای سیناتور 59x38.5

کاربرد:قابل استفاده در دیوار اشپزخانه و حتی دیوار راه رو خانه و نیز میتوان به عنوان یک دیوار متفاوت استفاده نمود


قیمت : 47,000 تومان

واحد قیمت : مترمربع


: QrCode

اشتراک گذاری محصول